خط مشی شرکت

* افزايش سطح رضايتمندي و اطمينان مشتري
* دستيابي به توليد بدون ضايعات تولید صرفه جو و کاهش هزینه های تولید
* پیشگیری و کاهش بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار
* رعايت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی
* ارتقاء دانش و آگاهي كاركنان
* استقرار سيستم پيشنهادات و مشاركت كاركنان
* افزايش رضايت مندي و رفاه كاركنان