کتابخانه

ketab khane

گروه صنعتی روستا دارای کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد کتاب  با موضوعات صنعتی و مدیریتی و تاریخی و مذهبی و سایر آموزشهای مرتبط با پرسنل و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی روستا می باشد.